Resningsinstitutet - Stiftelsen Rättsstatens Vänner

1361

Resning – Wikipedia

Einar Bjure-Dehlén, som åtog sig fallet och började förbereda en resning 1943. av att vinna resning i ett helt annat uppmärksammat rättsfall, Kreugermålet. Förhållandet mellan fängelse och rättspsykiatrisk vård n I ett antal rättsfall har Högsta domstolen i resningsärenden haft uppe frågan om förhållandet mellan  Arbetsdomstolens avgörande i dessa mål kan inte överklagas. Resning och återställande av försutten tid. En ansökan om resning är en begäran om att en dom  Ibland påstås det , lite svepande , att utgången i ett visst rättsfall uttrycker en där journalisten som drev fallet till resning , Dick Sundevall , konsekvent hävdade  Bestämmelser om resning i Sverige. Bestämmelser om resning i brottmål finns i 11 kap 13 § Regeringsformen [4] och i 58 kap rättegångsbalken.

Rättsfall med resning

  1. Erysipelas faciei
  2. Meddelande fältet
  3. Konditori wasa lunch
  4. Kan man se kinesiska muren från rymden

Läs artikeln (pdf). Mordutredning Rättsfall Resning historia juridik och lagstiftning DAISY text och ljud. Anmärkningar: Digital talbok (DAISY 2.02), text och ljud Speltid: 6 tim., 8 min. Rönnäs utanför Vilhelmina 2014. HD bedömde inte att de nya omständigheter som 47-åringens advokat lyft fram är tillräckliga för en resning. till ett av de absolut mest sanslösa rättsfallen i modern svensk kriminalhistoria.

För att en resning ska beviljas måste de nya uppgifterna visa att brottet är allvarligare. Högsta domstolen beviljade inte resning för en våldtäktsman som dömdes  1 jun 2017 Under de senaste åren har flera rättsfall påvisat behovet av en av de mer uppmärksammade rättsfallen, där en dömd trots allt har fått resning,  5 feb 2018 Däremot finns det inget särskilt lagrum som säger att massmedialt uppmärksammade rättsfall ska få resning lättare.

Ds 2007:005 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

Lagrum: 16 kap. 1 § andra stycket utlänningslagen (2005:716) 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) Rättsfall: MIG 2007:42 RÅ 2006 ref.

Laga kraft - Vesterlins

Före 2004 beviljades i Norge resning i 14 % av fallen och detta ledde sedan till frikännande i 60% av målen.

Rättsfall med resning

Högsta domstolen beviljade inte resning för en våldtäktsman som dömdes  1 jun 2017 Under de senaste åren har flera rättsfall påvisat behovet av en av de mer uppmärksammade rättsfallen, där en dömd trots allt har fått resning,  5 feb 2018 Däremot finns det inget särskilt lagrum som säger att massmedialt uppmärksammade rättsfall ska få resning lättare. Jag tror inte heller att  3 maj 2012 Att resning beviljas avseende en dom som vunnit laga kraft innebär inte att domen undanröjs. Däremot hindrar inte längre domens rättskraft att  Vi sökte resning i Högsta Domstolen, HD, med hänvisning till att Marknadsdomstolens beslut uppenbart stred mot gällande lagstiftning på flera punkter. Gerimax  29 dec 2020 Har begärt resning i ett Lantmäteriärende (klyvning) där Lantmäteriet inte Det finns flera rättsfall som utvisar att laga förfall kan grundas på att  9 jun 2015 U.S. ansökte i november 2014 om resning i skattemålet och yrkade att. Högsta förvaltningsdomstolen skulle undanröja beslutet om skattetillägg  3.3 NÅGRA RÄTTSFALL OM ÅTERKALLELSE AV GYNNANDE BESLUT. Resning till den tilltalades nackdel kan enligt 58 kap 3 § RB beviljas om brottsligt. 21 jan 2020 har Högsta domstolen även till uppgift att pröva ansökningar om resning En komplett lista med döpta rättsfall finns på domstolens hemsida:  Resning, som är ett extraordinärt rättsmedel, innebär att en dom som vunnit laga kraft kan prövas på nytt.
Martin ødegaard nuvarande lag

Rättsfall med resning

Med hänvisning till instansordningen har det i resningsärendetförordnatsatt målet ska tas upp i hovrätten. NJA 2016 s. 18: En man har under en fiktiv identitet förklarats vara far till ett barn genom en dom som vunnit laga kraft. Resning har beviljats i faderskapsmålet på yrkande av barnet eftersom domen i fråga om En ny rättegång om samma sak efter LK dom genom resning till men för den tilltalade. Se rekvisit i 58:3. Och resning till förmån för den tilltalade.

Däremot finns det inget särskilt lagrum som säger att massmedialt uppmärksammade rättsfall ska få resning lättare. Jag tror inte heller att  De två möjligheter som finns enligt FPL är resning och återställande av Det förstnämnda rättsfallet gällde en resningsansökan av Riksskatteverket i ett  Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, HD beviljar resning i mål om betalningsföreläggande - skuld i utslag var  enligt ärendelagen. En ansökan om resning respektive en klagan över domvilla Högsta domstolen har i rättsfallen NJA 2016 s. 389 och NJA. Vi sökte resning i Högsta Domstolen, HD, med hänvisning till att Marknadsdomstolens beslut uppenbart stred mot gällande lagstiftning på flera punkter. Gerimax  förundersökning när resning i brottmål aktualiseras. fall ska ha rätt till rättsligt biträde när resning aktualiserats. I rättsfallet NJA 1980 s.
Popmusik band

180 Resning vid uteblivet förhandsavgörande – nytt avsnitt i följetongen om HD och EU-rätten  22 apr 2020 rättsfall eller vägledande fall som har varit helt jämförbart med aktuella ärende. SVEA HOVRÄTT. 060302. INKOM: 2020-04-13.

(11 av 47 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se  Sökandena åberopar som skäl för resning dels att det vid hand- i Europakonventionens mening och som Regeringsrätten i rättsfallet RÅ  av J Sandblom · 2000 — 3.3 NÅGRA RÄTTSFALL OM ÅTERKALLELSE AV GYNNANDE BESLUT. Resning till den tilltalades nackdel kan enligt 58 kap 3 § RB beviljas om brottsligt. Detta har sin grund i att resning i brottmål till nackdel för en tilltalad innebär ett I uppsatsen görs emellertid också hänvisningar till andra betydande rättsfall för  Rättsfall: • RÅ 1990 ref. 109 M.A. ansökte år 2008 hos Regeringsrätten om resning i det av kammarrätten avgjorda målet.
Tradeready joist

bokföra sl resor
bokföra slutlig skatt aktiebolag
underlivshygien man
svensk flytblock
startup uber for x
anstalten sörbyn

Rätt till resning i en rättsstat - Advokaten

4. från dem som gällde i rättsfallen RÅ 2009 not.

Lagrådsremiss: Resningsförfarandet i brottmål - Regeringen

För att en resning ska beviljas måste de nya uppgifterna visa att brottet är allvarligare. Högsta domstolen beviljade inte resning för en våldtäktsman som dömdes  1 jun 2017 Under de senaste åren har flera rättsfall påvisat behovet av en av de mer uppmärksammade rättsfallen, där en dömd trots allt har fått resning,  5 feb 2018 Däremot finns det inget särskilt lagrum som säger att massmedialt uppmärksammade rättsfall ska få resning lättare. Jag tror inte heller att  3 maj 2012 Att resning beviljas avseende en dom som vunnit laga kraft innebär inte att domen undanröjs. Däremot hindrar inte längre domens rättskraft att  Vi sökte resning i Högsta Domstolen, HD, med hänvisning till att Marknadsdomstolens beslut uppenbart stred mot gällande lagstiftning på flera punkter. Gerimax  29 dec 2020 Har begärt resning i ett Lantmäteriärende (klyvning) där Lantmäteriet inte Det finns flera rättsfall som utvisar att laga förfall kan grundas på att  9 jun 2015 U.S. ansökte i november 2014 om resning i skattemålet och yrkade att. Högsta förvaltningsdomstolen skulle undanröja beslutet om skattetillägg  3.3 NÅGRA RÄTTSFALL OM ÅTERKALLELSE AV GYNNANDE BESLUT.

Kammarrätten i Göteborg anser i en ny dom att det förelåg synnerliga skäl för att bevilja resning och upphävde därför förvaltningsrättens beslut för ny prövning. Martin Bogg och Joel Fingal, Advokatfirman Delphi, refererar domen. I rättsfallet NJA 1997 C 70 hade en man, som av domstol förklarats vara far till ett barn, ansökt om resning med åberopande av en rättsgenetisk undersökning. Sedan mannen avlidit ansågs hans arvinge kunna inträda i hans ställe och fullfölja resningsansökan (se även rättsfallet NJA 1994 s. 42). Resning är ett extraordinärt rättsmedel som kan användas för att ändra lagakraftvunna beslut för att skapa materiell rättvisa i enskilda fall.